ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

Distributor/Importer

สต็อค 50 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 1.2 วัน

Premium Dealer

สต็อค 30 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 2 วัน

Dealer

สต็อค 12 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 5 วัน

Premium Retailer

สต็อค 6 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 10 วัน

Retailer

สต็อค 3 ลังเวลา 60 วัน กาแฟ 1 ลังรับ 20 วัน

Nattaya Rattanakorn

Add FriendNattaya.moisan

Yuphin Manmi
Add Friendyuho022319