ออสเตรีย ประกอบด้วย 9 เมือง มีประชากรประมาณ 8 ล้านคน

8
รับ Dealer เพียง
24
Retailerจำนวน
Supinya Gabriel

Oberwarltersdorf

Add Friendliebe_bank
Kornnika Matteagi

StorageEUROPE

Add Friendkornnikarthewie

Distributor/Importer

สต็อค 1,500 กล่อง

Premium Dealer

สต็อค 900 กล่อง

Dealer

สต็อค 360 กล่อง

Premium Retailer

สต็อค 180 กล่อง

Retailer

สต็อค 90 กล่อง